قاليشويی درمحدوده بلوارفردوس غرب ، قاليشويی پاک مهر، شاخص ترين قاليشويی در بين قاليشویی های فردوس غرب ميباشد که در زمينه های مختلف خدمات رسانی به تمام مناطق را دارد . قاليشويی پاک مهر، به دليل مجاز بودن نياز تعداد  بيشماری از شهروندان تهرانی را نسبت قاليشویی رفع کرده همه روزه ميکوشد تا بهترين خدمات […]

مشاهده بیشتر