قالیشویی پاک مهر در پیامبر شرقی: خیابان پیامبر یکی از خیابانهای مهم در منطقه 5 تهران است که دسترسی به سایر خیابانها و محله های واقع در این منطقه را بسیار سهل و آسان میکند که خود این خیابان به سه بخش ؛ پیامبر شرقی، پیامبر مرکزی و پیامبر غربی تقسیم شده است .خیابان پیامبر […]

مشاهده بیشتر