شعار سال: این ابزار های خاطره انگیز،برای ما خاطره است اما برای زنان روستایی،که عمری با این وسایل عمرشان را گذراندند،یاد آور سختی های این حرفه هنرمندانه و سخت است.زندگی روستایی ،زندگی با خود کفایی به معنی واقعیست. گوسفند های درون آغل را که می دیدند که در زمستان و تابستان پشمهای انبوهشان آزارشان می […]

مشاهده بیشتر